நள்ளிரவிலிருந்து பெட்ரோல் விலை கூடுகிறது

 

இன்று நள்ளிரவிலிருந்து எரிபொருள் விலை கூடுகிறது. ரோன்95 ஒரு லீட்டர் ரிம1.98-க்கும், ரோன்97 ஒரு லீட்டர் ரிம2.28-க்கும், டீசல் ஒரு லீட்டர் ரிம2.17-க்கும் விற்கப்படும் என்பதை நிதி அமைச்சு உறுதிப்படுத்தியது.