குரங்குகள் போல கூட்டம் கூட்டமாக வந்து முஸ்லீம் வீடுகளை அடித்து நொருக்கும் சிங்கள காடையர்கள்

குரங்குகள் போல கூட்டம் கூட்டமாக வந்து முஸ்லீம் வீடுகளை அடித்து நொருக்கும் சிங்கள காடையர்கள்…

குரங்குகள் போல கூட்டம் கூட்டமாக வந்து முஸ்லீம் வீடுகளை அடித்து நொருக்கும் சிங்கள காடையர்கள்…

 -athirvu.in
TAGS: