மலேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் பெண்களை விட ஆண்களே அதிகம்

மலேசியாவின் மக்கள்தொகை ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் 34 மில்லியனாக சற்று உயர்ந்துள்ளது, இது முந்தைய ஆண்டை விட 2.3 சதவீதம் அதிகமாகும்.

ஒரு அறிக்கையில், தலைமை புள்ளியியல் நிபுணர் உசிர் மஹிடின் அந்த எண்ணிக்கையைப் பற்றி கூறினார், இதில் 90 சதவீதம் குடிமக்கள், மீதமுள்ளவர்கள் குடிமக்கள் அல்லாதவர்கள்.

ஆண் மக்கள் தொகை 17.4 மில்லியனிலிருந்து 17.8 மில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது, அதேசமயம் பெண்கள் 15.8 மில்லியனிலிருந்து 16.1 மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளதாக அவர் கூறினார். ஒட்டுமொத்த பாலின விகிதம் இப்போது ஒவ்வொரு 100 பெண்களுக்கும் 111 ஆண்களாக உள்ளது.

மலேசியாவின் இளைஞர்கள் மற்றும் உழைக்கும் வயதுடைய மக்கள்தொகையில் அதிகரிப்பு இருப்பதாகவும், 0 முதல் 14 வயதுடையவர்களின் எண்ணிக்கை 7.5 மில்லியனில் இருந்து 7.7 மில்லியனாகவும், 15 முதல் 64 வயதுடையவர்கள் 23.2 மில்லியனில் இருந்து 23.8 மில்லியனாகவும் அதிகரித்துள்ளதாக உசிர் கூறினார்.

65 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட முதியவர்களின் மக்கள் தொகை 2.5 மில்லியனாக நிலையானது.

57.9 சதவீத மக்கள் தொகையில் மலாய்க்காரர்கள், அதைத் தொடர்ந்து சீனர்கள் (22.6 சதவீதம்), இந்தியர்கள் (6.6 சதவீதம்) மற்றும் பிற பூமிபுத்ராக்கள் (12.2 சதவீதம்) ஆகியோருடன், நாட்டின் இன அமைப்பு பெரிய அளவில் மாறாமல் இருந்தது.

சபா பூமிபுதேரா பிரிவின் கீழ், மக்கள் தொகையில் கடசாண்டுசுன்கள் 2.1  சதவீதம், பஜாஸ் 1.8 சதவீதம் மற்றும் முருட்ஸ் 0.3 சதவீதம். இதற்கிடையில், சரவாக்கில், இபான்ஸ் 2.4 சதவீதம், பிதாயுஸ் 0.7 சதவீதம் மற்றும் மெலனாஸ் 0.4 சதவீதம்.

இந்த காலாண்டில் பிறப்புகளில் 9.4 சதவீதம் குறைந்துள்ளது, மொத்தம் 106,386 புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகள், ஆண்களின் எண்ணிக்கை பெண்களை விட அதிகமாக இருப்பதாக உசிர் கூறினார். பெரும்பாலான பிறப்புகள் சிலாங்கூரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, அதிக எண்ணிக்கையிலான நேரடி பிறப்புகள் 18.8 சதவீதம் மற்றும் லாபுவானில் மிகக் குறைவு.

பெரும்பாலான நேரடி பிறப்புகள் மலாய்க்காரர்கள் 68.8 சதவீதமாக  இருந்தது, இது 73,136 ஆக இருந்தது, இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்தில் 67.6 சதவீதமாக இருந்தது.

இதற்கிடையில், சீனர்களிடையே நேரடி பிறப்புகள் 9.7 சதவீதத்திலிருந்து 8.8 சதவீதமாகவும், இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை 4.3 சதவீதத்திலிருந்து 3.7 சதவீதமாகவும் குறைந்துள்ளது. 2023 இன் முதல் காலாண்டில் 12.6 சதவீதமாகவும் இருந்த பிற பூமிபுத்ராக்களுக்கான நேரடி பிறப்புகளின் சதவீதம் 12.7 சதவீதமாக சற்று அதிகரித்துள்ளது.

இறப்பு விகிதம் முந்தைய ஆண்டை விட 1.5 சதவீதம் குறைந்து 47,964 ஆக இருந்தது, 60 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் அதிக இறப்பு எண்ணிக்கையைக் கொண்டுள்ளனர், மொத்த இறப்பு எண்ணிக்கையில் 71 சதவீதமாகும்.

மொத்த இறப்புகளில் மலாய்க்காரர்கள் 51.4 சதவீதமாக உள்ளனர், இது 24,667 ஆக உள்ளது, இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 51.9 சதவீதமாக இருந்தது. 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் 26.1% தவீதமாக இருந்த சீன சமூகத்தின் இறப்புகள் 27 சதவீதமாகஉயர்ந்துள்ளது.

இந்தியர்களின் இறப்பு விகிதம் 8.5 சதவீதமாக நிலையானதாக இருந்தது, மற்ற பூமிபுத்ராக்களிடையே இறப்பு முந்தைய ஆண்டில் 10.8 சதவீதத்திலிருந்து 10.4 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது.

 

 

 

-fmt