மரணம்

இப்பகுதியில் உங்களது படைப்புகளும் இடம்பெற வேண்டுமா? இப்பொழுதே எங்களுக்கு எழுதி கருத்தூட்டப் (comment) பகுதியில் பதிவு செய்யவும்.

 

என் முன்னால்
மரணங்கள் நிகழ்கிறது
மரணங்கள் வருகையில்
அதன் நினைவுகள் விட்டு செல்கிறது
மரணம் மட்டும் ஏதோ காரணத்தால் முடிகிறது
மரத்தின் இலைகள் உதிர்வதை
மரம் பார்ப்பது போல்
நான் பார்க்கிறேன்

(Saravanakumar)

-eluthu.com

 

 

TAGS: